Договор за финансиране BG-RRP-3.008-0099-C01

Информация за сключен Договор за финансиране BG-RRP-3.008-0099-C01 за изпълнение на проект с наименование „Подкрепа за прехода към кръгова икономика“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU. СВАЛИ КАТО PDF

Договор за финансиране BG-RRP-3.008-0099-C01 Read More »

Договор за финансиране № BG-RRP-3.006-0506-C01

Информация за сключен Договор за финансиране № BG-RRP-3.006-0506-C01 по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ за изпълнение на предложение

Договор за финансиране № BG-RRP-3.006-0506-C01 Read More »

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0189-C01

Информация за сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0189-C01 за изпълнение на проект с наименование „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU. СВАЛИ КАТО PDF

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0189-C01 Read More »

Scroll to Top