Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0189-C01

Информация за сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0189-C01 за изпълнение на проект с наименование „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

СВАЛИ КАТО PDF

Scroll to Top