Дата:31.01.2013
Номер и име на операция: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Номер и име на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-2.1.13-0230-С0001 „Нови перспективи за повишаване на конкурентоспособността на КАРИНА – 4 ООД”    
Име на Бенефициента: КАРИНА – 4 ООД
 

ОТГОВОР
На постъпил въпрос във връзка с кандидатстване по процедура на открит избор с предметДоставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за фирма КАРИНА – 4 ООД по договор за безвъзмездна помощ № BG161PO003-2.1.13-0230-С0001“

ВЪПРОС:
във връзка с предоставената от Вас тръжна  документацията и след прочит установих, че има несъответствие между два документа:

1. Пояснителен документ:
1.1.б Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение):
Неприложимо

2. Проект ДОГОВОР № BG161PO003-2.1.13-0230/Su-01

  1. Гаранцията за добро изпълнение на договора се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 5 % от стойността на договора и  се предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  след подписването на настоящия договор. Гаранцията за добро изпълнение на договора е под формата на паричен превод по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при Банка ДСК ЕАД гр.Пещера, IBAN BG85STSA93000017801649, BIC STSABGSF или под формата на банкова гаранция. Същата следва да се третира като неустойка за неточно изпълнение на договора при наличието на предпоставките на т.8.5.
  1. Гаранцията за добро изпълнение се връща в срок от 30 (десет) работни дни, без да се дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при изпълнение на следните условия:
   8.4.1. след извършената доставка, съгласно т. 1.1;
   8.4.2. след изтичане на 12 месеца от подписване на финален приемо-предавателен протокол.;
  1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение или по врме на гаранционния или извънгаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някой от задълженията си, съгласно чл. 6.

Моля за коментар на констатацията.

ОТГОВОР:

Констатацията за допуснато несъответствие е коректна. Следва са се счита, че Възложителят няма изискване за представяне на гаранция за добро изпълнение, като цитираният текст в проекто-договора (чл. 8.3., чл.8.4. и чл.8.5.) ще бъде заличен на етап сключване на договор за доставка. 

 

 

С уважение,

                   Име: Иво Богданов

                                    [ подпис ]