Образец на обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
По т.I (5) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г.

О Б Я В А
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

КАРИНА – 4 ООД  
със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление: ул. Дилянка № 2А, адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. Дилянка № 2А, тел.: 032 / 966-653, факс: 032 / 968-618, интернет адрес: www.carina4.com, лице за контакт: Иво Костадинов Богданов, на длъжност Управител, тел.: 032 / 966-653,

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13-0230-С0001 обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект „Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за фирма КАРИНА – 4 ООД по договор за безвъзмездна помощ № BG161PO003-2.1.13-0230-С0001“

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. Пловдив, ул. Дилянка № 2А всеки работен ден от 9.00 ч. До 16.30 ч. 

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:

1. http://www.opcompetitiveness.bg - интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
2. http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
3. www.carina4.com - (интернет адреса на възложителя)

Оферти се подават на адрес: гр. Пловдив, ул. Дилянка № 2А до 17.00ч. на 04.02.2013г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма 'Развитие на конкурентоспособността  на българската икономика 2007-2013', съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от КАРИНА – 4 ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.